Environmental-Solutions13

מתקן לטיפול במים עם מיכלים גליליים גדולים, צנרת כחולה ומכונות. תלולית גדולה של בוצה מעובדת נראית מימין. המתקן ממוקם בחוץ עם רקע נופי של גבעות, בניינים ושמיים מעוננים חלקית.